Relacja z XXVI sesji

20 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Dzielnicy Matarnia.
Gośćmi na sesji byli radni miejscy Henryk Hałas, Karol Ważny oraz przewodniczący zarządu Dzielnicy Osowa Bartek Stefański.
Pierwszy punkt porządku był dla radych przykrą koniecznością, gdyż zostaliśmy zobowiązani do podjęcia uchwały o wygaśnięciu 4 mandatów rannych z powodu zrzeczenia się mandatu (Daniel Kossakowski, Irena Górska, Bożena Siuda, Piotr Karpiński). Uchwałą została podjęta jednomyślnie. Miejska komisja wyborcza zaproponuje objęcie mandatu kolejnym kandydatom z największą liczbą oddanych głosów.
Członkowie zarządu dzielnicy zreferowali działalność od ostatniej sesji wśród, których najważniejszym wydarzeniem był odbiór pierwszego etapu parku sąsiedzkiego „Łąka Maternusa”. Przewodniczący zarządu poinformował, że niebawem ruszą konsultacje budżetowe 2023, w ramach których będziemy prosili mieszkańców, organizacje pozarządowe i instytucje z naszej dzielnicy o zgłaszanie inicjatyw, drobnych inwestycji, na które przeznaczymy środki finansowe.
Następnym tematem było ustosunkowanie się do dwóch wniosków sąsiednich rad dzielnic z Kokoszek oraz Osowy dotyczących korekty granic. Przewodniczący zarządu z Osowy przedłożył i uzasadnił radnym z Matarni propozycję przesunięcia granicy z ul. Meteorytowej na południe, aby biegła ona rowem doprowadzającym wodę do zbiornika retencyjnego „Klukowo”. Drugi wniosek pochodzący Kokoszek dotyczył „przeniesienia” zbiornika retencyjnego Kiełpinek z Matarni do Kokoszek. Zbiornik Kiełpinek wraz z przyległym terenem rekreacyjnym stanowi jedno z głównych miejsc spacerów i wypoczynku dla mieszkańców Karczemek, którzy od dłuższego czasu zabiegają o podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w tym miejscy. Niestety jego położenie w granicach administracyjnych innej dzielnicy uniemożliwia inwestowanie środków z budżetu Rady Dzielnicy Kokoszki, jak i z Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy Kokoszki.
Obecni na sesji radni jednomyślnie opowiedzieli się za niezmienianiem granicy z Osową, a przypadku propozycji z Kokoszek większość z obecnych wstrzymała się od głosu (do dalszych konsultacji).
Następnie pod dyskusję przedłożone zostały dwie propozycje mieszkańców dot. zmiany nazwy przystanków autobusowych: z „Ikara” na „Klukowo” oraz z „Harfowa” na „Przychodnia Matarnia”. Radni zaakceptowali ww. propozycje i jako rada wystąpimy do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku o wprowadzenie korekty w nazewnictwie tych dwóch przystanków.
Ostatnim punktem obrad byłą sytuacja lokalowa Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Klukowie. Radni wyrażali swoje ubolewanie nad brakiem odpowiedzi władz miasta na wielokrotne wnioski kierowane przez dyrekcję szkoły, rodziców, radnych dzielnicowych i miejskich ws. podjęcia koniecznych kroków poprawiających warunki lokalowe uczniów. Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację, otrzymaną w ostatnich dniach z Wydziału Projektów Inwestycyjnych, że nie powstanie uzgodnione i obiecane dodatkowe pomieszczenie dla uczniów na „fundamencie” od strony parkingu. Zamiast tego w tym miejscu ma powstać „pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pracowników”, o które nikt nie wnioskował. Decyzja ta została podjęta bez konsultacji z zainteresowanymi stronami.
Sesja trwała ok 3 godziny. Uczestniczyło w niej ośmioro radnych: Elżbieta Dębowska, Wiesława Krasa, Anna Kwiatkowska-Gissel, Jolanta Życzyńska, Krzysztof Gajda, Krzysztof Gofron, Rafał Pettke oraz Łukasz Richert.

Napisz komentarz

20 − cztery =