Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Matarni

Rozpoczęły się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego w Matarni w rejonie ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej.
Celem prac planistycznych jest umożliwienie realizacji celów publicznych: weryfikacja układu drogowego, powiązania piesze, rozbudowa (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego. Zmiana parametrów urbanistycznych umożliwi rozbudowę bazy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zweryfikowane zostaną też granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie przy ulicy Sąsiedzkiej, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku).

Napisz komentarz

6 + dziewięć =